Pecchì scaca

 

Cummari Rusarella,

de se lagnare ‘u’ bbaca:

- L’aju ‘na gallinella,

Ma ova ‘u’ minne caca! –

 

- Se sa! Le duni sulu

Tri coccia dde nnianu;

rapire cchiù ra manu

ca t’apire ru culu!-