Mamma Carmela

 

Mamma Carmela, ccu ‘nna figlia ‘mbrazza

E ccu ‘nnu figliuliellu ppe’ ra manu,

a ru paise sue, de ‘nu luntanu

vuascu de pini, si nne torna. Jazza.

Porta ‘n capu ‘na sarcina de ligna

Ed a scurare, a ppuocu a ppuocu, ‘ncigna.

 

Jazza. Cchiù sta, cchiù jazza. Duce duce

Cade ppannizzijannu ‘a nive ‘ntuarnu;

d’anima viva nu’ sse sente bbuce;

perde ru vuascu sempre cchiù ccuntuarnu

e, mmu a ra casa ‘nsarvamientu arriva,

auza dde cchiù ru pede a’ comitiva.

 

Ma, ad ura chi t’adduni, ‘na timpesta

De nive ‘mpalluttata se scatina.

Visca ru vientu e ttantu forte mina

Chi parica se mpesa ra furesta.

Sagliedi a ppassi de giganti ‘a neglia

Ed ogne ccosa cruovica e ccummeglia.

‘U masculu de friddu e dde pagura

Trema mmienzu a ‘ssa sorta de nivera.

Ciance cchill’autra povera criatura,

e ra mamma s’affrigge e sse dispera.

Posa ‘nnu pede: a mmenza gamma affunna.

Auza cchill’autru: ‘u posa e ttorn’e ‘mpunna.

 

Povara mamma! Cchiù ca po’ a r’allutta

Fa ccu ru vientu, chi l’affrigge e appretta;

chi moni avanti e mmoni arriati ‘a mmutta,

chi moni a ddestra e moni a mmanca  ‘a jetta.

‘U ‘nne po’ cchiù. Spune re ligna e ‘mbrazza

Se piglia ll’autru figliu e sse l’abbrazza.

 

- Figliuma – dice – figliulella mia,

Ancore cci nne vò ppemmu arrivamu.

Ancore è llonga, è ttantu longa ‘a via;

ma nun ciancimu e ‘nnu nne scumpidamu.

‘A Madonna nne vide e ‘u’ nn’abbannuna:

è ppuru mamma ed animu nne duna-.

 

Intra ‘stu mentre, de luntanu, sona

R’avemmaria. L’affritta se strascina

Fin’a ru muricellu de ‘na cona

Chi se trova ppe’ ccasu llà bbicina.

‘Na lampa ad uogliu arrieti ‘na mmitriata

Alluce ‘nna Madonna ‘Ndulurata.

 

Cumporma arriva, i figliulielli spune.

Se caccia ru vancale e ra fadiglia

‘u masculu cce mmuolica e ra figlia.

Resta ccu ra cammisa e ru jippune.

Trema. Vatte re ganghe una ccud’una,

ma chira mamma ‘u’ ssi nne mancu adduna.

 

E ccade ‘n terra gninucchjuni. ‘A cruce

Se fa ddiciennu: - ‘Ndulurata bbella,

‘stu figliuliellu miu e ‘sta figliulella

Sarvali tu, ppe ‘ss’uogliu chi t’alluce.

A mmie, Madonna mia, ricogliemminne:

‘ssa nive mu me cruovica chi scinne.

 

Ad illi, no! Su’ dde ‘stu sangu ‘u jure,

su’ carne de ‘sta carne chi se gnela.

Madonna mia, ricoglite a Ccarmela;

ma sarva ‘sse due povare criature…

Curaggiu, bbielli mie! Cchiù nnun cianciti!

Due mamme chi v’assistenu tiniti -.

 

E ssupra chir’affritti accuoppulata

Se conza, ppe’ ri mmiegliu cautilare.

Putia, ma nu’ sse voze mmuoticare

De dduve amure ‘a trattinia ‘nchiuvata.

‘A nive cummigliau cchiru pagliaru,

ma chiri quatrarielli se sarvaru!

‘A mamma, no! L’ajjaru ssenza jatu,

ccu ru mussu appuzzatu a ru fullune.

‘Ntramente dava a cchiru sangu amatu

L’urtimu abbrazzu e ll’urtimu vasune,

de chiantu le nisciu ‘nnu schicciulune

e a ra prunella le ristai ‘nchiatratu.